logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  Почетна страница :: Области испитивања
   

Преузмите Захтев за мерење емисије (pdf), Захтев за мерење емисије (MS Word)

Преузмите Упутство за припрему мерног места.


 

Емисија представља испуштање загађујућих материја у медијуме животне средине: воду, ваздух и земљиште. Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС број 135/04)” уређује систем заштите животне средине. Мере заштите ваздуха обезбеђују очување атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима.

emisija fabrike

 

Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података (“Службени гласник РС ” број 30/97 и 35/97) одређују се граничне вредности емисије штетних и опасних материја у ваздух на месту извора загађивања, начин и рокови мерења и евидентирања података о извршеним мерењима емисије. Гранична вредност емисије (ГВЕ) је највиши дозвољени ниво количина и концентрација штетних и опасних материја на месту извора загађивања.

 

Услове за извођење мерења емисије (одговарајућа мерна места, безбедан приступ мерним местима, потребне податке о постројењу и сл.) обезбеђују загађивачи ваздуха тј. предузећа и други субјекти привређивања који имају изворе загађивања ваздуха, а сама мерења обављају стручне организације овлашћене за мерење емисије.

planiranje merenja

Мерење емисије врши се мерним уређајима применом прописаних и документованих метода мерења и стандарда. Основни циљ сваке технике узорковања и мерења је да обезбеди узорак ваздуха који је заиста репрезентативан. Поређење измерених концентрација полутаната са граничним вредностима емисије је кључни елемент у сваком мерењу емисије. Тачни и поуздани документовани резултати су неопходни да би се прецизно одредиле мере за смањење штетног утицаја рада постројења, односно емитера на животну средину. По правилу се мере масене концентрације емитованих материја у односу на јединицу запремине (mg/m3 или g/m3), у сувом отпадном гасу на температури од 00C и под притиском од 1013 mbara  јер се само у том случају могу поредити са граничним вредностима емисије.

Уведен систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, дугогодишње искуство руководног и техничког особља Лабораторије за еколошка испитивања „АЕРОЛАБ“, као и мерно-испитна опрема којом се врше предметна испитивања гарантују изузетно поуздане резултате испитивања параметара дефинисаних у обиму акредитације  „АЕРОЛАБ“-а.

merenje emisije